Ga naar de inhoud

Tellingen en inventarisatie

Broedvogels

Op sommige plekken wordt de broedvogelstand al meer dan 40 jaar bijgehouden. Bijvoorbeeld de boezems van Kinderdijk, waar de Snor, Zwarte Stern en vele andere moerasvolgels te vinden zijn. Hier huist één van de grootste kolonies van de Purperreiger van Nederland. Ook diverse delen van het Alblasserbos, waar onder andere de Wielewaal voor komt, wordt sinds de aanplant gemonitord. Deze tellingen vinden plaats met de gestandaardiseerde BMP-methode (Broedvogel Monitoring Project), en leveren wetenschappelijk betrouwbare gegeven op.

Wintervogels

In de gehele Alblasserwaard worden in het winterhalfjaar, ééns per maand, alle grote wintervogels geteld zoals ganzen, zwanen, eenden, roofvogels etc. Vooral het aantal overwinterende Ganzen is bijzonder, waarbij de Kolgans het meest talrijk is.

Kolonies & slaapplaatsen

Een aantal vogelsoorten broedt in de kolonie en slaapt gezamenlijk. Deze kolonies en slaapplaatsen worden regelmatig geteld, waaronder die van de Grote zilverreiger, Grutto, Roek en Spreeuw.

Trekvogels

Actieve trekvogels zijn vooral in de maanden maart-mei en september-november waar te nemen. En op de meeste zaterdagochtenden is er een telgroep aanwezig bij Kinderdijk. Meer informatie kun je vinden op www.trektellen.nl.

Alle telgegevens worden beschikbaar gesteld aan de terreinbeherende organisaties en Sovon Vogelonderzoek Nederland, om zo een bijdrage te leveren aan de kennis en bescherming van onze vogelstand.