Ga naar de inhoud

Weidevogelwerkgroep

Contactpersonen:

Theo Bakker
e-mailadres:

t.bakker6@upcmail.nl
André Hornstra
e-mailadres:

andre.hornstra@gmail.com

Laatste nieuws:

Over de Weidevogelwerkgroep

De Weidevogelwerkgroep Alblasserwaard is één van de grotere werkgroepen binnen de NVWA. De vrijwilligers zijn begaan met het lot van de weidevogels in de Alblasserwaard, waar het bestand van de weidevogels al jaren erg onder druk staat.

Het natuurlandschap van de Alblasserwaard is van oudsher zeer geschikt voor broedende trekvogels, waarvan sommigen na een tocht van meer dan enkele duizenden kilometers, vanuit Portugal, Spanje en Noord Afrika ieder jaar ons land weer aandoen. De rustige omgeving met uitgestrekte natte en drassige velden met gras- en kruidensoorten vormen de ideale omgeving voor de Kievit, Grutto, Tureluur, Scholekster en de veldleeuwerik.

Kievit

Door de steeds verder gaande intensivering van de landbouw is het landschap en het gebruik ervan, de afgelopen jaren snel veranderd en dat heeft gevolgen voor de natuur, maar vooral voor weidevogels. Op cruciale momenten in het voorjaar wordt het land bewerkt waardoor legsels, kuikens en opgroeiende pullen verloren kunnen gaan.

De NVWA en de vrijwilligers van de Weidevogelwerkgroep in het bijzonder proberen hier al jaren invloed op uit te oefenen. Samen met de boeren die zich het lot van de vogels aantrekken, gaan vrijwilligers ieder voorjaar de velden in om te zoeken naar nesten en om het gedrag van de vogels te monitoren. Zo ondersteunen ze de boeren bij het uitvoeren van hun werkzaamheden zodat zij rekening kunnen houden met de weidevogels. Het accent komt bij weidevogelbescherming steeds meer te liggen op monitoren van contractpercelen met zgn. uitgestelde maaidata en vooral op het zoeken van nesten. Op maispercelen waar bewerkingen worden uitgevoerd en op grasland waar nesten liggen, worden de nesten zoveel mogelijk beschermd. Daarnaast worden vrijwilligers steeds vaker ingezet als de ogen en oren voor natuurorganisaties en de provinciale overheid, om goed in de gaten te houden hoe het met de weidevogels gaat en of bepaalde interventies noodzakelijk zijn. Alle natuurbeheerorganisaties willen er steeds meer naar toe dat er zo weinig mogelijk wordt gezocht en zoveel mogelijk via zwaar beheer (laat maaien, etc.) wordt beschermd.

Grutto

Ondanks alle inspanningen loopt de weidevogelstand helaas nog steeds terug. Maar gelukkig worden er ook goede resultaten bereikt. In de gebieden die geschikt gemaakt zijn voor weidevogels en bij sommige boeren die in hun bedrijfsvoering rekening houden met weidevogels lijken de aantallen te stabiliseren en hier en daar zelfs iets toe te nemen. Mede door de inzet van onze vrijwilligers hopen we de Grutto, Tureluur, Kievit, Scholekster en Veldleeuwerik voor de Alblasserwaard te behouden.

Heb je belangstelling voor de weidevogels en het werk van de vrijwilligers en wil je misschien elke lente genieten van het spotten en zoeken in het veld en het spektakel van de baltsende Grutto’s en Kieviten van dichtbij meemaken? Sluit je dan aan bij onze weidevogelwerkgroep!
Nieuwe enthousiaste vrijwilligers zijn bij ons van harte welkom. Je ontvangt adequate begeleiding van onze ervaren vrijwilligers die je de kneepjes van het weidevogel (vak) willen bijbrengen. Het leren herkennen van weidevogels, hun gedrag en het vinden van hun goed gecamoufleerde nesten en eieren is namelijk en kunst apart. Beleef het voorjaar en help de weidevogels in hun voortbestaan.

Aan het begin en het einde van het weidevogelseizoen organiseren wij twee contactavonden voor alle vrijwilligers en gedurende het seizoen delen wij met elkaar de nieuwe en bijzondere vondsten op onze WhatsApp Groepsapp. In de wintermaanden kan er een Thema of filmavond op het programma staan.

Heb je belangstelling of wil je een keer ter oriëntatie mee het veld in ? Meld je dan aan bij één van onze twee bovengenoemde coördinatoren.