Ga naar de inhoud

ANBI

Vereniging in 2023

De Natuur- en Vogelwacht “De Alblasserwaard” (NVWA) is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent onder meer dat giften aan de NVWA mogen worden meegerekend als aftrekbare kosten bij de aangifte Inkomstenbelasting.
Van de vereniging wordt verwacht dat zij diverse gegevens publiceert opdat voor iedereen helder is dat de NVWA voldoet aan de eisen van een ANBI.

De Vereniging Natuur- en Vogelwacht “de Alblasserwaard” is statutair gevestigd te Papendrecht.
Het postadres Postbus 171, 3350 AD Papendrecht. De NVWA is bereikbaar via per info@nvwa.eu.

De NVWA zet zich in om haar doel te bereiken door zich te organiseren in werkgroepen die zich actief inzetten voor specifieke onderdelen van de doelstelling. Activiteiten bestaan uit waarnemen van soorten en bijhouden van waarnemingen in betreffende databases, weidevogelbescherming, bijdragen aan activiteiten van landelijke soortenorganisaties, publiceren op de website en in het verenigingsorgaan Onze Waard, onderhouden van landschapselementen, zorgen voor nest- en broedgelegenheid voor soorten als zwarte stern, het organiseren van excursies en lezingen enzovoort.

De vereniging verwerft haar inkomsten uit contributies van leden, uit donaties en/of sponsorbijdragen van fondsen, en uit bijdragen van derden voor projecten (bijv. onderhoud bosperceel, aanleg en onderhoud vlinderhabitats).
De middelen van de NVWA worden besteed aan het verenigingsblad Onze Waard en aan materialen die nodig zijn voor het bereiken van de doelstelling.

Bestuursleden, coördinatoren van werkgroepen en vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun inzet. Slechts out-of-pocket uitgaven komen voor vergoeding in aanmerking.