Ga naar de inhoud

Planologie

Contactpersoon

Jacques Verhagen
e-mailadres: Planologie@nvwa.eu

Natura 2000 gebied Donkse Laagten bron: Jacques Verhagen

De natuur in Alblasserwaard zoals in de Donkse Laagten een open landschap. Een landschap wat de moeite waard is met veel weidevogels en een rijke flora. Helaas zijn dit slechts postzegels.

De natuur in de Alblasserwaard staat gelijk aan elders onder druk. Er is zowel bij de overheid, bedrijven maar ook maatschappelijke organisaties weinig aandacht voor de natuurlijke kwaliteit van ons gebied. Ook de aandacht voor het landschap is zeer beperkt.

Gelukkig neemt de aandacht voor natuur, vanwege de afname van biodiversiteit, het voorkomen van hittestress in de woonwijken, CO2 uitstoot en stikstofproblematiek, toe

De werkgroep probeert hier een positieve bijdrage aan te leveren. Dit gebeurt enerzijds door bij nieuwe projecten extra aandacht te vragen voor natuur en waar mogelijk samen naar oplossingen te zoeken . Daar waar bij nieuwe- of onderhoudsprojecten de aandacht voor natuur ontbreekt vragen wij bij de provincie (Omgevingsdienst) om handhaving.

De werkgroep is geen actiegroep maar werkt vanuit de wet- en regelgeving. Hierover communiceren we met de gemeenten en de provincie en zijn we aangesloten bij andere organisaties zoals de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland vanwaar we contact hebben met andere natuurorganisaties uit de provincie. Ook zijn er contacten met de provincie Zuid-Holland. Binnen het maatschappelijk middenveld heeft de werkgroep namens de Natuur- en Vogelwacht zitting in het Gebiedsplatform Alblasserwaard – Vijfheerenlanden. De noodzakelijke natuurkennis die voor projecten nodig is, roepen we advies van de andere werkgroepen in. Om te kunnen kijken naar de toekomst is de kennis van het verleden van belang.

Interessante projecten waar we samenwerken met de Provincie Zuid-Holland, Zoogdierenvereniging, Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat is de uitbreiding van de A15 waar we bij Hardinxveld-Giessendam een faunapassage willen realiseren. Ook praten we mee met de ontwikkeling van het nieuwe landschapsplan en de toekomst van de landbouw in ons gebied.

Wanneer je geïnteresseerd bent in je omgeving, het landschap en de natuur een warm hart toedraagt dan ben je bij deze werkgroep van harte welkom. Neem dan contact op.