Ga naar de inhoud

Hoge Windturbines in de Alblasserwaard?

door Jacques Verhagen

De landelijke overheid heeft voor het opwekken van duurzame energie op land en voor het zoeken naar duurzame warmtebronnen, een regionale aanpak gekozen. Er zijn een 30-tal regio’s vastgesteld. Het Nationaal Programma ondersteunt de regio’s bij het maken van de Regionale Energie Strategie (RES).

De gemeente Gorinchem en Molenlanden vormen samen de RES Alblasserwaard. Zij hebben afspraken gemaakt om in 2030 aan duurzame energie, voornamelijk elektriciteit, 1150 TJ (0,32TWh) op te wekken.
Als maatregelen denkt men aan grootschalig zon-op-dak 51% van het totale bod, ofwel 588 TJ. En verder windturbines Avelingen, Grote Haar en een locatie in Molenlanden. Kleinschalig zon-op-dak valt buiten de RES ambities.

Het plaatsen van windturbines op de locatie Avelingen heeft al voldoende onrust en reactie gegeven, waarbij de gemeenteraad Gorinchem op het voorstel negatief heeft geantwoord.

De NVWA heeft daarover contact gehad met de bewonersgroep in Gorinchem.

Nu is Molenlanden aan zet om te zoeken naar windturbine locaties. Het gaat hierbij om 6 windturbines met een tiphoogte van 230-240 m of 10 kleinere windturbines.

Zoekgebieden in Molenlanden

De NVWA is betrokken bij het totale proces en heeft contact binnen de regio met bewoners en de gemeente. De werkgroep Planologie richt zich op het landschap en in het bijzonder de impact op vogels, trekvogels, broedvogels, vogels die hier niet broeden zoals wintergasten, en op vleermuizen.

Er is nu door de RES organisatie Alblasserwaard een proces van burgerparticipatie in gang gezet om de bewoners mee te laten denken over de toekomstige locatie voor windturbines in Molenlanden.

Een proces dat wordt opgestart nadat eerst een zestal locaties als zoekgebied zijn aangewezen.

Het participeren van bewoners geschiedt door drie bijeenkomsten te beleggen waar per zoekgebied een werkgroep wordt ingesteld en een klankbordgroep van organisaties waaronder de NVWA.

Maandag 4 maart 2024 is er een eerste bijeenkomst geweest. Deze is geleid door extern ingehuurde bureaus die geen enkele binding hebben met het gebied en ook niet met het kennisniveau van de aanwezigen. Binnen de klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van organisaties in het gebied, kregen we het gevoel dat het geen participatieproces is, maar werkt als een fuik waar je je met zijn allen aan conformeert, maar het niet mee eens bent. Alle aanwezigen voelen dit zo. We hebben dit de begeleiders hopelijk goed duidelijk gemaakt. Verder hebben we aanvullend het verzoek gericht om opdracht te geven aan SOVON voor een onderzoek naar de impact op vogels en aan de Zoogdierenvereniging voor de impact op vleermuizen. Dit staat nog los van de invloed van deze windturbines op het landschap, schaduwwerking en geluidsoverlast.

Op de website https://geo-platforma5h.nl/kaartviewer staat een tegel met energietransitie waar je de interactieve kaarten vindt van de risicofactoren bij vogels, zoals onderzocht door SOVON in opdracht van het ministerie van LNV. De gegevens heeft SOVON digitaal beschikbaar gesteld . De kaarten tonen ook de Drechtsteden en Vijfheerenlanden.

Hieronder een uitsnijding van de kaart voor broedvogels. Het geeft de risicofactor aan bij broedvogels. Hoe donkerder, hoe groter het risico. Het zegt niets over het aantal slachtoffers.

Ter verduidelijking staan hieronder voor de RES Alblasserwaard de kaarten aan uit het rapport van SOVON rapport 2021/09.