Vlinders in de Waard

Koninginnepage
Vliegtijd van april tot oktober in 2 generaties Zeldzame standvlinder in het zuiden van ons land. Kan echter in het gehele land gezien worden. In 2003 op zeer veel plaatsen in Nederland gezien, ook in de Alblasserwaard. Voedselplant rups: schermbloemigen, vaak (geteelde) peen.

Groot Koolwitje
Vliegtijd van (eind) april tot oktober in 2 generaties Algemene vlinder welke soms trekgedrag vertoont. In de Alblasserwaard wat minder algemeen. Komt in alle biotooptypen voor. Voedselplant rups: kruisbloemigen, vooral gekweekte kool.

Klein koolwitje
Vliegtijd van (eind) april tot oktober in 2 of meer generaties Zeer algemene vlinder van alle biotopen. Voedselplant rups: kruisbloemigen.

Klein geaderd witje


Vliegtijd van (eind) april tot oktober in 2 of meer generaties Algemene vlinder van alle biotopen. Voedselplant rups: kruisbloemigen

Oranjetipje
Vliegtijd van april tot half juni in 1 generatie Vrij algemeen op (vochtige) graslanden en bermen. Nogal honkvaste soort. In de Alblasserwaard vrijwel niet aan te treffen in de te eenzijdige graslanden, wel onder meer in het Alblasserbos. Voedselplant rups: pinksterbloem en look-zonder-look.

Citroenvlinder


Vliegtijd van april tot november in 2 generaties. Algemene vlinder van vooral bosranden, struwelen, parken en tuinen. Kan in ons land overwinteren in groenblijvend struikgewas of dichte pollen gras. Voedselplant rups: vuilboom, wegedoorn.

Kleine Vuurvlinder


Vliegtijd van (eind) april tot november in 2 generaties. Algemene vlinder van droge biotopen zoals heide en droge graslanden. De eerste generatie nooit in grote aantallen. In 2003 pas begin augustus voor het eerst gezien in de Alblasserwaard. Voedselplant rups: veldzuring en schapenzuring.

Boomblauwtje


Vliegtijd van (eind) maart tot oktober in 2 generaties. Algemene vlinder maar altijd in lage aantallen. Kan overal gezien worden en vliegt meestal op een hoogte boven de 50 cm. Gaat vrijwel nooit op bloemen zitten, wel vaak op klimop te zien. Voedselplant rups: o.a. hulst, klimop, kardinaalsmuts, vuilboom.

Dagpauwoog
Vliegtijd van april tot oktober in 2 generaties. Algemeen en soms in hoge aantallen. Vaak in tuinen. Kan als vlinder overwinteren in ons land. Voedselplant rups: grote brandnetel.

Distelvlinder
Vliegtijd van april tot oktober in 1 generatie Is een trekvlinder welke in ons klimaat niet kan overwinteren. In sommige jaren zeer algemeen aanwezig in alle biotopen en in andere jaren afwezig. Ook de rupsen overleven onze winters niet. Voedselplant rupsen: composieten

Kleine Vos
Vliegtijd van (eind) maart tot november in 2 generaties. Algemene vlinder en in sommige jaren massaal aanwezig. In vrijwel alle biotopen waar te nemen. Kan als vlinder in ons land overwinteren in koude huizen, schuren en holle bomen. Voedselplant rups: grote brandnetel

Gehakkelde Aurelia


Vliegtijd van maart tot november in 2 generaties. Algemene vlinder welke naar het Noorden toe echter minder algemeen wordt. Na 1990 sterke uitbreiding naar het noorden. Kan in ons land als vlinder overwinteren. Voedselplant rups: brandnetel, hop, iep, ribes.

Landkaartje (Zomergeneratie)
Vliegtijd van april tot november in 2 generaties, soms 3 generaties. Het bijzondere is dat de voorjaarsgeneratie en de zomergeneratie sterk in uiterlijk verschillen. Algemene vlinder welke voor 1930 zeldzaam was in Nederland. Voedselplant rups: grote brandnetel.

Bont zandoogje


Vliegtijd van april tot oktober in 2 of 3 generaties. Algemene soort van bossen en bosranden. Kwam vroeger op meerdere plaatsen voor in de Alblasserwaard. In 2003 wel waargenomen in de Alblasserwaard. Voedselplant rups: diverse grassoorten.

Argusvlinder
Vliegtijd van (eind) april tot oktober in 2 of 3 generaties Algemene soort van voornamelijk graslanden. In de Alblasserwaard minder algemeen. Voedselplant rups: diverse grassoorten.

Atalanta
Vliegtijd van begin mei tot oktober. De Atalanta is een trekvlinder die in ons land alleen in zachte winters kan overleven. In goede trekjaren kan deze vlinder in het gehele land worden gezien. Is in onze waard vrijwel ieder jaar te zien. Voedselplant rups: grote- en kleine brandnetel.

Gele luzernevlinder
Vliegtijd van begin mei tot oktober. In Zuid Europa is dit een standvlinder en deze trekt van daar uit soms naar het Noorden. In sommige jaren trekt de vlinder massaal naar het Noorden en kan dan overal worden gezien. Is in 2003 regelmatig gezien in de Alblasserwaard. Voedselplant rups: vlinderbloemigen, bijv. luzerne, wikke en klaver.

Icarusblauwtje


Vliegtijd van begin mei tot september. Komt in onze omgeving veel voor. Is veelal aan te treffen langs bermen en dijken maar kan overal gezien worden, soms in zeer hoge aantallen. Voedselplant rups: vlinderbloemigen bijv. hopklaver en gewone rolklaver.