Weidevogels

Wat zijn weidevogels?
Weidevogels zijn vogels die in open polders hun voedsel zoeken en op de grond hun nest maken. Nadat de eieren zijn uitgekomen lopen ze met hun jongen in de polder, totdat de jongen vliegvlug en zelfstandig zijn.

Welke soorten weidevogels zijn er?
Kievit, grutto, scholekster en tureluur zijn het talrijkst. Daarnaast kunnen graspieper, veldleeuwerik en gele kwikstaart ook tot de weidevogels worden gerekend. Ook een aantal eendensoorten broeden in de polders: wilde eend, slobeend, krakeend, kuifeend, bergeend, wintertaling en zomertaling.  Soms visdief, zwarte stern, kluut, watersnip en kleine plevier. Ook knobbelzwaan, waterhoen en meerkoet. En ganzen: grauwe gans, kolgans, canadese gans, nijlgans en boerengans.

Wat is weidevogelbescherming?
Weidevogelbescherming is het opsporen en zo nodig beschermen van weidevogelnesten. Het wordt door vrijwilligers uitgevoerd na toestemming en in goed overleg met de boer. Bij elk gevonden weidevogelnest wordt één stok geplaatst, zodat de boer het nest kan sparen tijdens werkzaamheden op het land en het nest kan beschermen tegen vertrapping door vee. Het informeren van de boer op welke percelen de weidevogeljongen lopen is een nieuwe maar belangrijke taak van de vrijwilliger. Zodat de boer de jongen kan sparen met het maaien en kan zorgen voor rust, voedsel en dekking in de polder.

Wie houden zich bezig met weidevogelbescherming?
Sinds 1988 werken vrijwilligers in de Alblasserwaard met boeren samen. Sinds 2003 zijn de vrijwilligers een weidevogelwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht “De Alblasserwaard.” Met als onderkomen het Streeknatuurcentrum Alblasserwaard, Matenaweg 1, 3356 LS Papendrecht, tel. 0184-412618. Zie www.nvwa.eu

Wanneer worden de weidevogelnesten opgezocht?
Het weidevogelseizoen loopt van eind maart tot ongeveer half juni. Na een normale winter wordt in de eerste of tweede week van maart het eerste kievitsei gevonden. Het eerste grutto-ei wordt de derde of vierde week van maart ontdekt. De eerste eieren van de scholekster en tureluur vinden we de eerste of tweede week van april.  Zie www.weidevogelbescherming.nl

Wie kan er meedoen met weidevogelbescherming?
Iedereen die een dagdeel (of meer) in de week tijd heeft en redelijk goed ter been is kan meedoen met de weidevogelbescherming. Handig is het bezit van een verrekijker, warme kleding en stevige laarzen. Na aanmelding en overleg met u, wordt u ingedeeld bij een boer, indien mogelijk dicht bij uw woonplaats. En wordt u in het veld begeleid door een mentor, dat is een ervaren vrijwilliger.

Cursus weidevogelbescherming.
Op de basiscursus weidevogelbescherming die elke winter door Landschapsbeheer Zuid-Holland wordt georganiseerd leert u de weidevogels kennen, hoe de nesten er uit zien, waar en hoelang ze broeden. Hoe we nesten kunnen opsporen, beschermen, markeren en registreren. Ook leert u dingen over het agrarische bedrijf als vee, werkzaamheden op het land, beweiding en voederwinning. Ook de bedreigingen van de weidevogelnesten en de weidevogeljongen wordt behandeld.

Zie www.landschapsbeheerzuidholland.nl

Hebt u interesse of wilt u nog meer weten?

Neem dan (vrijblijvend) contact op met André Hornstra  (06-46832779) of Theo Bakker (06-24975448).