Inventarisaties

INVENTARISATIE POLDER NIEUW-LEKKERLAND (2008)

De  werkgroep Amfibieën en Vissen van de Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard heeft in juni en augustus 2008 delen van polder Nieuw-Lekkerland  geïnventariseerd die grenzen aan NATURA 2000- gebied “Boezems Kinderdijk”.

In de aangrenzende polders (deels behorende bij het NATURA 2000-gebied) komen grote aantallen, via de habitatrichtlijn (annex II) beschermde soorten, kleine modderkruiper en bittervoorn voor.  Wij denken dat dit gebied een belangrijke populatie van beide soorten herbergt, en hopen daarom dat deze soorten op de lijst met instandhoudingsdoelstellingen van het NATURA 2000-gebied Boezems Kinderdijk zal worden vermeld. Hierdoor zijn deze soorten in de toekomst beter beschermd.

In de tabel hieronder zijn de soorten en aantallen weergegeven die tijdens de 4 inventarisatierondes  in betreffende polder in Nieuw-Lekkerland zijn gevangen.
(en weer losgelaten natuurlijk !)

AMFIBIEEN   VISSEN  
Kleine watersalamander
(Triturus vulgaris)
91 Kleine Modderkruiper
(Cobitis taenia)
125
Groene Kikker complex
(Rana esc. synklepton)
164 Bittervoorn
(Rhodeus sericeus amarus)
189
Meerkikker
(Pelophylax ridibundus)
3 Snoek
(esox lucius)
8
Bastaardkikker
(Pelophylax kl. Esculentus)
6 Baars
(Perca fluviatilis)
3
Bruine Kikker
(Rana temporaria)
1 Tiendoornige stekelbaars
(Pungitius pungitius)
>300
Heikikker
(Rana arvalis)
3 Rietvoorn
(Scar.erythrophthalmus)
14
Bruine/Heikikker
(Rana spec.)
21 Blankvoorn
(Rutilus rutilus)
32
Gewone Pad
(Bufo bufo)
2 Alver
(Alburnus alburnus)
42
    Zeelt
(Tinca tinca)
11

* Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) 8
* In polder Nieuw-Lekkerland( gedeelte tussen zwembad en molen A.Stam) komt ook
  een populatie Rugstreeppadden(Bufo calamita)voor. (ongeveer 20 roepende mannetjes)
* Heikikker, Kleine modderkruiper en Bittervoorn zijn soorten van de Habitatrichtlijn (EU)

Met dank aan:A.Stip, G.Verschoor en W.Verhoef